Algemene verkoopsvoorwaarden

AANBIEDINGEN

 

 • Voorgaande prijzen en (eventueel) verkoopsvoorwaarden zijn nietig.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.
 • Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.Wij dragen er uiteraard zorg voor, dat het vervangende artikel vrijwel dezelfde eigenschappen heeft als de oorspronkelijk bestelde plant.
 • Wenst U niet, dat vervangingen gedaan worden, vermeldt dit dan op de bestelling.
 • De planten en bomen worden aangeduid door hun wetenschappelijke naam, soms vergezeld van een foto, die niet bindend is.

   

   

 

OVEREENKOMST

 • Een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment waarop wij een schriftelijke orderbevestiging versturen. De koper is gedurende een periode van 8 dagen na het doorsturen van zijn order gebonden aan zijn order. Als hij iets wenst te wijzigen aan zijn order, kan dit enkel als dit door ons schriftelijk bevestigd wordt. Elke bestelling houdt in dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

BESTELLINGEN

 • Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.
 • De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot het leveren van planten wanneer hij wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heirkracht niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Nochtans zal hij dit per schrift aan de koper moeten melden.
 • Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan annuleert, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van ten minste 20% op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft.
 • Van nieuwe klanten wordt vereist dat ze op voorhand betalen, zo niet wordt de bestelling niet uitgevoerd.
 • Geef ons zoveel mogelijk contactgegevens door waarop we u kunnen contacteren voor eventuele inlichtingen. Verder kunt u uw bestelling ook per e-mail doorsturen, gelieve gebruik te maken van het ‘formulier offerteaanvraag’ die u op http://www.boomkwekerij-bogaert.be terug vindt.

 

PRIJZEN

 • De prijzen zijn vastgesteld in Euro en gelden “af kwekerij”. Alle quoteringen en facturen opgesteld in vreemde munten, voor het gemak van de klant, zijn niettemin betaalbaar op basis van Euro, aan de tegenwaarde geldig op de besteldatum, zoals vermeld op factuur.
 • De prijzen gelden: per 100 af 25stuks – per 1000 af 250stuks – per 10.000 af 2500 stuks, van eenzelfde soort. Voor kleinere hoeveelheden zal de 100-prijs als basis genomen worden, verhoogd met 10%

 

LEVERINGEN EN VERZENDINGEN

 • Alle leveringen zijn bedoeld als ter kwekerij afgenomen en aanvaard, zodat ze reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, zelfs wanneer Franco-levering is overeengekomen.
 • Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van welkdanige schadevergoeding.
 • In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en verlies gedurende de tijd van vervoer.
 • De verkoper kan , gezien de onmogelijkheid op de handelingen toezicht uit te oefenen, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet vergroeien van geleverde artikelen en ook niet voor het resultaat bij het forceren van om het even welke geleverde planten. Verpakkingen worden aangerekend en nooit teruggenomen. Lege kisten en paletten kunnen teruggenomen worden aan de aangerekende prijs doch verminderd met een percentage als tussenkomst voor sleet.

 

BETALINGEN

Bedrijven:

Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto, tenzij er een andere overeenkomst bestaat en deze op de factuur vermeld is.

De facturen zijn rechtstreeks betaalbaar aan ons, verkoper, in onze kantoor of op onze bankrekeningnummer. Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.

Particulieren:

Alle bestellingen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na bestelling. De bestellingen zijn rechtstreeks betaalbaar aan ons, verkoper, in onze kantoor of op onze bankrekeningnummer.

Pas na de betaling, gaan we over tot de verwerking van uw bestelling.

Is er een sprake van laattijdige afhaling (1 tot 5 dagen na vooropgestelde afhalingsdatum) , is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen en vervalt diens recht op vrijwaring voor gebreken. Vanaf de zesde dag na de vooropgestelde afhalingsdatum is er sprake van niet afhaling, niet afhaling wordt gelijkgesteld aan annulering.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepast tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerder met 2%.

Het bedrag van een factuur die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% ten titel van schadebeding. Deze verhoging zal steeds minimum 12,39$ bedragen. Dit schadebedding doet geen enkele afbreuk aan het verschuldigd zijn van alle gerechtskosten.

De weigering een levering te betalen geeft aan de verkoper het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de geleverde koopwaren terug te halen. Dit zonder afbreuk aan het hierboven vermelde recht op interesten of schadebeding.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Onverminderd ’s kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Het rekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopwaarden.

 

KLACHTEN

 • Bij aankomst van een beschadigde zending moet de klant zijn klachten overmaken aan de vrachtvoerder en eventueel aan de verzekeringsinstelling en ook een afschrift aan de verkoper laten geworden. Om geldig te zijn moeten de klachten ingediend worden per aangetekend schrijven, binnen de drie dagen na ontvangst van de zending.
 • Elke zending waarover geklaagd wordt moet ons integraal en Franco teruggestuurd worden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege.

 

BETWISTINGEN

 • Indien, in geval van betwisting, een regeling in der minne niet mogelijk is tussen de partijen, zal enkel de Rechtbank van het gewest van de verkoper bevoegd zijn.
 • Het uitschrijven van wissels of beloften, het aanvaarden van betalingen en de Francoverzending zullen aan deze gerechtelijke bevoegdheidsbepaling geen afwijking of wijziging kunnen aanbrengen.

 

ANNULERINGEN

 • Bij niet-afhalingen van de bestelde goederen behoudt onze firma het eigendomsrecht en zal er ter compensatie van de geleverde werkzaamheden en kost in rekening worden gebracht gelijk aan 20% van de waarde van de goederen, met een minimum bedrage van 25,00 Euro.
 • Bij annulering van een geplaatste bestelling kan door ons een schadevergoeding in rekening worden gebracht. Als de annulering langer dan 14 werkdagen voor de geplande afhaaldatum komt, wordt 20% in rekening gebracht; binnen 5werkdagen voor de geplande afhaaldatum 30% en binnen 2werkdagen voor de geplande afhaaldatum wordt 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling als schadevergoeding in rekening gebracht. Annulering van bestellingen binnen de 24 uur is kosteloos, mits de bestelling nog niet is uitgevoerd of in uitvoering is genomen.

 

GARANTIE

 • Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven, nochtans kan, bij eventuele vergissing, het bedrag der schadeloosstelling nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.
 • Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven. Ook schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals bijvoorbeeld het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes kan niet worden vergoed.